Jeseň vo Vrakuni

FUTBAL, ihrisko ŠK Vrakuňa
MUŽI sobota 27.10.2018 ŠK Vrakuňa – SFC Kalinkovo, 14:00
Mladší žiaci MZM –U13 streda 31.10.2018 ŠK Vrakuňa – FK Inter Bratislava D, 16:00

Prípravka U09 sobota 03.11.2018 ŠK Vrakuňa – FK Inter Bratislava B, 09:00
Prípravka U11 sobota 03.11.2018 ŠK Vrakuňa – FK Inter Bratislava B, 10:15
Starší žiaci nedeľa 04.11.2018 ŠK Vrakuňa – ŠK Bernolákovo, 09:30
Mladší žiaci MZRL-U13 nedeľa 04.11.2018 ŠK Vrakuňa – ŠK Bernolákovo, 11:30
MUŽI (hrá sa v Limbachu) nedeľa 4.11.2018 FK Karpaty Limbach – ŠK Vrakuňa, 13:30

MUŽI sobota 10.11.2018 ŠK Vrakuňa – OŠK Slovenský Grob, 13:30
Mladší žiaci MZM –U13 nedeľa 11.11.2018 ŠK Vrakuňa – FK Lamač Bratislava, 10:00

Hokejbal:
ihrisko Slatinská-Bebravská, sobota 27.10.2018 o 9:00
HBK Board Vrakuňa – Hancop Dolné Hony
ihrisko Slatinská-Bebravská, sobota 27.10.2018 o 11:00
HBK Ramiland Vrakuňa – Ziegelfeld

AKCIE

Beseda s Milanom Šindlerom a Ivanom Štefancom, Vrakunská skládka a Európska únia, piatok 26.10.2018 o 18:30.
Súťaž vo varení kapustnice, areál ZŠ Rajčianska, sobota 3.11.2018 8:00-12:00.

Kultúra
Baby na palube, piatok 26.10.2018, 19:00
Rodinný podvečer s Michalom Domonkošom, sobota 27.10.2018, 17:00
Dni hier, nedeľa 28.10.2018, 15:00
Sakrálny koncert v kostole Mena Panny Márie, 2.11.2018, 19:00

Ing. Milan Šindler, kandidát č. 10 do mestského zastupiteľstva

Slovensko má unikátne prírodné bohatstvo, Žitný ostrov ako studňu s pitnou vodou pre 15 mil. obyvateľov. Rozhodujúcou mierou  túto studňu napája Dunaj, ktorý sa valí rýchlosťou 2 m/sek v objeme cca 2 tis m3/sek a za prístavom Bratislava  sa prudko o 90° zatáča na juh, táto  vodná energia  naráža a nepretržite tlači na ružinovský breh a cez štrky a piesky dodáva  cez tzv. „koreň Žitného ostrova“ vodu, ktorá sa po pár kilometroch z hĺbky okolo 90 m dá s malými  úpravami dodávať do vodovodnej siete. Tento vzácny prírodný úkaz však v minulosti štátni úradníci nerešpektovali a zakopali nám v katastri Vrakuňa v bývalom ramene Malého Dunaja okolo 100 tis ton nebezpečných chemikálii, ktoré sa  už vyše 20 rokov rýchlosťou okolo 3 m/deň   nepozorovane šíria  do našej celonárodnej studne. V roku 2002 vydal úrad vo Vrakuni zákaz používania podzemnej vody na pitie , polievanie a kúpanie , avšak  informovanosť občanovo o tomto zákaze  bola len formálna  ,čo ja viem  2 týždne na verejnej tabuli a vyvesenie na  pár stromoch v záhradkárskej osade Majerská . Ja som sa o tejto havárii skládky  nedozvedel ako dlhoročný  poslanec Vrakune, ale ako predseda dozornej rady v BVS v marci 2014. Odvtedy sa snažím spolu s kolegami  informovať občanov aj úrady o tejto závažnej skutočnosti s cieľom eliminovať obrovské škody na životnom prostredí a zdraví občanov. Vo februári tohto roku som na viaceré žiadosti našich občanov inicioval realizáciu   projektu testovania pôdy, zeleniny a ovocia z 11 záhradách  v našom katastri za vyše 11 tis. €. Teraz nám prišli posledné výsledky, s ktorými vás budeme podrobne informovať na oficiálnej  stránke a vo Vrakuňských novinách. Už teraz je však možné konštatovať, že skoro všetky zo  skúmaných zakázaných chemikálii sú  podľa Vyhlášok MŽP  vyhovujúce. To by bolo fajn, pokiaľ sa na tieto namerané hodnoty  nepozrieme podrobnejšie. Zarazili ma napríklad namerané hodnoty  izoméru 4,4- DDT v záhrade na Priehradnej ul. vo výške 1,12 mg/kg .  Jednotlivé Izoméry  majú prirodzené fónové hodnoty v prírode 0,01 mg/kg. Do roku 1997 ich upravilo MŽP do hodnoty 0,5 mg/kg, čo je 50x viac ako prirodzená koncentrácia  a  pokynom MŽP 1/2015-7  to zdvihli na 2,5 mg/kg vo vzorke, čo je už 250 x viac ako je bežne v prírode. A to bývalá ČSSR pristúpila k celosvetovému zákazu používania DDT už v roku  1974 ! Myslím si , že upravovanie hodnôt zakázaných látok pokynmi MŽP smerom nahor nie je správna cesta. Pritom im je už najmenej 20 rokov  známy  zakopaný zdroj aj tejto DDT  kontaminácie – skládka CHZJD,  Za socializmu bol štátny podnik CHZJD  náš najväčší výrobca DDT pre celú  RVHP   a výrobné  nepodarky vrátane nepredaných výrobkov  skončili na skládke. Najnovšie MŽP zverejnilo po 1, 5 roku trvania verejnej súťaže  vybraných dodávateľov pre sanáciu skládky za 29 mil. € bez DPH : GEOTest a.s  Brno  a IN SITU P&R s.r.o. Bratislava. Z dostupných informácií je  jasné, že obe spoločnosti nemajú s takýmito prácami žiadne skúsenosti ,nakoľko sa jedná o mimoriadne vysokú  toxicitu,  veľké množstvo a  umiestnenie  zakopaných chemikálii v bezprostrednej blízkosti  rodinných domov.  MŽP nám doposiaľ nevedelo odpovedať na najelementárnejšie otázky okolo chystanej sanácie. Tými sú : ako je zabezpečená ochrana našich občanov  pri masívnych  výkopoch pre ryhu na tesniacu stenu / 2080x22x0,8 = 36,6 tis  m3 / obsahujúcich toxické , vysoko prchavé  chemikálie,  kde a ako  bude dodávateľ  čistiť ťažko kontaminované vody z výkopu a neskôr z telesa  skládky, koľko a kde budú umiestnené komíny zo skládky, ktoré budú odvetrávať prchavé látky  po celoplošnom prekrytí fóliami  a mnoho ďalších otázok. MŽP odmieta  postupovať podľa Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č.24/2006, čím presadzuje  svoj zámer na  pasívnu  sanáciu t.j.  tesniaca stena  s 30 tis ton betónu. Toto riešenie len odloží tento obrovský problém na ďalšie generácie. Toto isté urobili komunisti, keď  tam toxický  odpad 14 rokov  zakopávali a časom havária skládky na dlhé storočia  otrávila podzemnú vodu hlboko v Žitnom ostrove.  Myslím si , že sa jedná o   mimoriadne náročný projekt  a v niektorých oblastiach dnes  aj s nepredvídateľnými riešeniami , za  obrovské peniaze, ktorý  bude ešte  dlho ovplyvňovať naše životy , preto musíme všetci  naďalej vyžadovať od MŽP bezpečné, efektívne a definitívne   riešenie sanácie skládky CHZJD vo Vrakuni.

Milan Šindler

Správa o Guľkovi Bombuľkovi

Máme dobrú správu.

Deti zachránili Guľka Bombuľka. A tu je jeho 15 najkrajších portrétov: gulko_bombulko

Ďakujeme všetkým, ktorý prišli na túto akciu.

Za organizátorov: Jakub Morávek s manželkou Dankou, Pavol Prikryl, Eva Antalíková, Erik Morgenstein a Ľubomír Czaja.

A samozrejme ďakujeme Guľkovi Bombuľkovi a jeho kamarátke Barbore Zamiškovej.

 

 

 

Ing. Ľubomír Czaja, kandidát č.3 na poslanca vo volebnom obvode č. 4

Krátka rekapitulácia z 2014-2018.

V roku 2015 sme v spolupráci skupiny poslancov obnovili tradíciu akcie MDD vo Vrakunskom lesíku, ktorú od nasledujúceho roku úspešne prevzal pod svoju záštitu miestny úrad.

Ako predseda finančnej komisie pri kontrole plnenia rozpočtu a dodržiavania finančného plánu som upozornil na problémy s financovaním projektov ISRMO. Vo finančnej komisii sme pre rozbehnuté projekty ISRMO zabezpečili ich refinancovanie, nakoľko pri preverení časového harmonogramu sa ukázalo, že projekty v celkovej hodnote 1,6 mil. eur nebudú včas preplatené z ministerstva pôdohospodárstva, a tým vzniklo riziko straty nároku na eurofondy, nakoľko finančné možnosti MČ neumožňovali zabezpečiť financovanie z vlastných prostriedkov. Predpoklad, že ministerstvo preplatí prostriedky mimo časového harmonogramu sa potvrdil a včasné upozornenie a príprava na túto situáciu zachránila nárok na preplatenie akcií ISRMO z eurofondov a tým aj rozpočet celej mestskej časti.

V roku 2016 sme pripravili riešenie pre rekonštrukciu Zdravotného strediska Bebravská cez investíciu z peňazí vrakunskej spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE. Realizáciu rekonštrukcie sme v dozornej rade spoločnosti, ktorej som bol predsedom, priebežne kontrolovali v nasledujúcich dvoch rokoch. Uvoľnením priestorov na Toplianskej sme umožnili postupne obnovu knižnice a vytvorenie novej materskej školy.

Zabezpečenie financovania rekonštrukcie ciest v správe MČ Vrakuňa, ktoré boli dlhodobo zanedbávané formou úveru. Opravili sa cesty v správe MČ a aj chodníky na sídlisku.

V roku 2017 som aktívne pomáhal organizátorom pri presune Vrakunského kresťanského plesu do Vrakune, do objektu 221 a tým sa aj postupne zvýšilo kultúrne využitie objektu aj na významnejšie akcie.

Prípravou nových podmienok spolupráce mestskej časti Vrakuňa a Športového klubu Vrakuňa sme vytvorili predpoklad na obnovu zázemia športového klubu zaradením objektu do majetku mestskej časti s následnou vyhliadkou na financovanie rekonštrukcie z dotácií. Od roku 2018 som ako nový člen dozornej rady športového klubu ŠK Vrakuňa zabezpečoval pomoc pri organizácii spoločenských aktivít a koordináciu komunikácie na úrad MČ Vrakuňa.

Čo ďalej:

Ďalšie zameranie chcem sústrediť na obnovu školských areálov a areálu športového klubu ŠK Vrakuňa.

Zefektívnenie využitia energií v objektoch mestskej časti, nájsť cestu k rekonštrukcii, ktorá zároveň umožní zníženie nákladov za energie a teda bude možné tieto peniaze použiť efektívnejšie.

Zlepšiť komunikáciu a koordináciu so susednou mestskou časťou a spoločne hľadať a realizovať kroky pre zlepšenie čistoty, bezpečnosti a dopravy v našich dvoch najbližších mestských častiach.

Váš poslanec

Ing. Ľubomír Czaja

Jakub Morávek, kandidát č. 12, vo volebnom obvode č. 2

Milí susedia,

dovoľte aby som so Vám v krátkosti predstavil. Volám sa Jakub Morávek, mám 33 rokov a som kandidát na miestneho poslanca vo Vrakuni.

Ako dieťa som vyrastal na Rajčianskej ulici, kde som na základnej škole zažil najkrajšie roky môjho detstva. V tomto období sme sa však presťahovali do Ružinova, no keď sme sa s manželkou pre štyrmi rokmi rozhodovali kde budeme žiť, prvou a správnou voľbou bola opäť Vrakuňa. Vo Vrakuni nechcem len bývať ale hlavne žiť a preto sa chcem podieľať na čo najefektívnejšom zveľaďovaní našej miestnej časti.

V mojej práci by som sa chcel zamerať na rozvoj kultúry a športu, zveľaďovanie a údržbu zelene, iniciovanie riešenia dopravnej situácie a riešenie problémovej skládky vo Vrakuni.

Jednotlivec sám nezmôže nič, preto ROZVÍJAJME SPOLU VRAKUŇU.

Jakub Morávek

Kandidát č. 12, vo volebnom obvode č. 2

Jakub Morávek

Komunálne voľby

Pre tých aktívnych, ktorí majú záujem stať členom okrskovej volebnej komisie pre komunálne voľby do mesta a mestskej časti, ktoré sa budú konať v sobotu 10. novembra 2018 kontaktujte miestny úrad Bratislava-Vrakuňa, Šíravská č. 7.

Záujemcovia, ktorí sú sympatizanti KDH môžu poslať svoj kontakt na lubomir.czaja@vrakuna.com.

Platí pre záujemcov do komisií vo Vrakuni, ale aj pre Podunajské Biskupice a Ružinov.