Voľba miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Na ostatnom zastupiteľstve bol odsúhlasený aj návrh na vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

O situácii na úrade veľa napovedia nominácie, prihlášky ale aj samotná voľba. Veď nielen kontrola hospodárenia škôlok, ale aj kontrola činnosti úradu, starostu a ich výstupov je pre poslancov potrebná.

V Podunajských Biskupiciach nový kontrolór po nastúpení do funkcie zaujal niekoľkými zaujímavými materiálmi, napr. o posúdení transparentnosti mestskej časti.

Formálne to prebehne takto:

1.1. Deň voľby miestneho kontrolóra 16.02.2021 bude vyhlásený a zverejnený najneskôr 07.01.2021 (40 dní pred dňom konania voľby) na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a na webovom
sídle mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

1.2. Kandidát na funkciu miestneho kontrolóra (ďalej len „kandidát“) musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, to znamená do 02.02.2021 do podateľne mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (počas úradných hodín do 16:00 hod.) v zalepenej obálke s označením „Prihláška na funkciu miestneho kontrolóra“ s poznámkou „NEOTVÁRAŤ.“ Kandidát môže taktiež zaslať svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke prostredníctvom pošty na adresu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava, s tým, že pod uvedenú adresu je potrebné napísať text „Prihláška na funkciu miestneho kontrolóra“ s poznámkou
„NEOTVÁRAŤ.“ V tomto prípade musí byť prezenčná pečiatka podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na obálke s najneskorším dátumom 02.02.2021. Neskorší dátum doručenia je v zmysle platnej právnej úpravy neakceptovateľný.

1.3. Posúdenie náležitostí podaných písomných prihlášok kandidátov vykoná komisia zriadená Miestnym zastupiteľstvom Bratislava-Vrakuňa (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“), ktorá súčasne vyhodnotí
splnenie náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov a vypracuje zoznam kandidátov. 1.4. Podľa § 18a ods. 3 zákona o obecnom zriadení na zvolenie miestneho kontrolóra je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, miestne zastupiteľstvo na tom istom zasadnutí vykoná druhé kolo volieb, do
ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhodne žrebom.