Lesopark – štúdia

Na najbližšom zastupiteľstve bude predložený návrh Krajinno-architektonickej štúdie Vrakunského lesoparku, Vrakunský lesík ako záväzný dokument viažuci sa k predmetnému územiu na obdobie 15 rokov, ktorého účelom je komplexná koncepcia rozvoja územia pre potreby každodennej rekreácie návštevníkov, stanovenie usmernení a zhodnotenie viacerých investičných podnetov na lokalizáciu nových zariadení pre rekreáciu.

Poslanci požiadali o uskutočnenie prezentácie tohto strategického dokumentu pred zasadnutím miestneho zastupiteľstva.

Jeho celé znenie nájdete na https://ulozto.sk/tamhle/tgFF82BqZhJJ.