Príprava na júnové zasadnutie miestneho zastupiteľstva vo Vrakuni.

Do leta sa ešte usilovne pracuje.

Po krásnych akciách vo Vrakuni, Vrakunská penalta, Stredoveký festival Vrakuňa a Jánsky pivný festival prišiel čas aj na prácu. V utorok 25. júna zasadá miestne zastupiteľstvo s rozsiahlym programom. Z tých zaujímavých vyberáme (Materiály predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta) :

8.  Návrh obnovy povrchov komunikácií  a chodníkov  na obdobie rokov 2020-2024. (str. 211)

9.  Informácia   o zriadení  jednosmerných  komunikácií  a vytvorenie  parkovacích  miest v súvislosti so zavedením parkovacej politiky v hl. meste SR Bratislava. (str. 223)

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. …/2019  zo  dňa…2019    o určení  výšky  mesačného  príspevku  zákonného  zástupcu dieťaťa  a žiaka  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  v školách  a školských  zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Vrakuňa. (str. 298)

13. Návrh na úpravu poplatkov v Miestnej knižnici Vrakuňa a krúžkovej činnosti v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. (str. 314)

V rôznom – pripravený materiál na odovzdanie do nájmu časti lesoparku. (str. 450)

Materiály nájdete na stránke www.vrakuna.sk/material-na-rokovanie-MZ-25.06.219.pdf

Za zmienku stojí, že komisie pred zastupiteľstvom neboli uznášaniaschopné (boli len 3 členovia zo 7) napriek tomu v materiáloch sa spomína, že prijali uznesenia a odporúčajú MiZ prijať materiály. Samotné zápisy z komisií však nie sú v materiáloch, len ich stanoviská k jednotlivým bodom.