Ing. Milan Šindler, kandidát č. 10 do mestského zastupiteľstva

Slovensko má unikátne prírodné bohatstvo, Žitný ostrov ako studňu s pitnou vodou pre 15 mil. obyvateľov. Rozhodujúcou mierou  túto studňu napája Dunaj, ktorý sa valí rýchlosťou 2 m/sek v objeme cca 2 tis m3/sek a za prístavom Bratislava  sa prudko o 90° zatáča na juh, táto  vodná energia  naráža a nepretržite tlači na ružinovský breh a cez štrky a piesky dodáva  cez tzv. „koreň Žitného ostrova“ vodu, ktorá sa po pár kilometroch z hĺbky okolo 90 m dá s malými  úpravami dodávať do vodovodnej siete. Tento vzácny prírodný úkaz však v minulosti štátni úradníci nerešpektovali a zakopali nám v katastri Vrakuňa v bývalom ramene Malého Dunaja okolo 100 tis ton nebezpečných chemikálii, ktoré sa  už vyše 20 rokov rýchlosťou okolo 3 m/deň   nepozorovane šíria  do našej celonárodnej studne. V roku 2002 vydal úrad vo Vrakuni zákaz používania podzemnej vody na pitie , polievanie a kúpanie , avšak  informovanosť občanovo o tomto zákaze  bola len formálna  ,čo ja viem  2 týždne na verejnej tabuli a vyvesenie na  pár stromoch v záhradkárskej osade Majerská . Ja som sa o tejto havárii skládky  nedozvedel ako dlhoročný  poslanec Vrakune, ale ako predseda dozornej rady v BVS v marci 2014. Odvtedy sa snažím spolu s kolegami  informovať občanov aj úrady o tejto závažnej skutočnosti s cieľom eliminovať obrovské škody na životnom prostredí a zdraví občanov. Vo februári tohto roku som na viaceré žiadosti našich občanov inicioval realizáciu   projektu testovania pôdy, zeleniny a ovocia z 11 záhradách  v našom katastri za vyše 11 tis. €. Teraz nám prišli posledné výsledky, s ktorými vás budeme podrobne informovať na oficiálnej  stránke a vo Vrakuňských novinách. Už teraz je však možné konštatovať, že skoro všetky zo  skúmaných zakázaných chemikálii sú  podľa Vyhlášok MŽP  vyhovujúce. To by bolo fajn, pokiaľ sa na tieto namerané hodnoty  nepozrieme podrobnejšie. Zarazili ma napríklad namerané hodnoty  izoméru 4,4- DDT v záhrade na Priehradnej ul. vo výške 1,12 mg/kg .  Jednotlivé Izoméry  majú prirodzené fónové hodnoty v prírode 0,01 mg/kg. Do roku 1997 ich upravilo MŽP do hodnoty 0,5 mg/kg, čo je 50x viac ako prirodzená koncentrácia  a  pokynom MŽP 1/2015-7  to zdvihli na 2,5 mg/kg vo vzorke, čo je už 250 x viac ako je bežne v prírode. A to bývalá ČSSR pristúpila k celosvetovému zákazu používania DDT už v roku  1974 ! Myslím si , že upravovanie hodnôt zakázaných látok pokynmi MŽP smerom nahor nie je správna cesta. Pritom im je už najmenej 20 rokov  známy  zakopaný zdroj aj tejto DDT  kontaminácie – skládka CHZJD,  Za socializmu bol štátny podnik CHZJD  náš najväčší výrobca DDT pre celú  RVHP   a výrobné  nepodarky vrátane nepredaných výrobkov  skončili na skládke. Najnovšie MŽP zverejnilo po 1, 5 roku trvania verejnej súťaže  vybraných dodávateľov pre sanáciu skládky za 29 mil. € bez DPH : GEOTest a.s  Brno  a IN SITU P&R s.r.o. Bratislava. Z dostupných informácií je  jasné, že obe spoločnosti nemajú s takýmito prácami žiadne skúsenosti ,nakoľko sa jedná o mimoriadne vysokú  toxicitu,  veľké množstvo a  umiestnenie  zakopaných chemikálii v bezprostrednej blízkosti  rodinných domov.  MŽP nám doposiaľ nevedelo odpovedať na najelementárnejšie otázky okolo chystanej sanácie. Tými sú : ako je zabezpečená ochrana našich občanov  pri masívnych  výkopoch pre ryhu na tesniacu stenu / 2080x22x0,8 = 36,6 tis  m3 / obsahujúcich toxické , vysoko prchavé  chemikálie,  kde a ako  bude dodávateľ  čistiť ťažko kontaminované vody z výkopu a neskôr z telesa  skládky, koľko a kde budú umiestnené komíny zo skládky, ktoré budú odvetrávať prchavé látky  po celoplošnom prekrytí fóliami  a mnoho ďalších otázok. MŽP odmieta  postupovať podľa Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č.24/2006, čím presadzuje  svoj zámer na  pasívnu  sanáciu t.j.  tesniaca stena  s 30 tis ton betónu. Toto riešenie len odloží tento obrovský problém na ďalšie generácie. Toto isté urobili komunisti, keď  tam toxický  odpad 14 rokov  zakopávali a časom havária skládky na dlhé storočia  otrávila podzemnú vodu hlboko v Žitnom ostrove.  Myslím si , že sa jedná o   mimoriadne náročný projekt  a v niektorých oblastiach dnes  aj s nepredvídateľnými riešeniami , za  obrovské peniaze, ktorý  bude ešte  dlho ovplyvňovať naše životy , preto musíme všetci  naďalej vyžadovať od MŽP bezpečné, efektívne a definitívne   riešenie sanácie skládky CHZJD vo Vrakuni.

Milan Šindler